OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU SWIMMEEZ S.R.O.

se sídlem: Vejmluvova 377/1, 591 02, Žďár nad Sázavou

identifikační číslo: 08224161

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.swimmeez.cz, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

Internetový obchod www.swimmeez.cz zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Internetový obchod www.swimmeez.cz zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje internetový obchod www.swimmeez.cz shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace), tyto informace získáváme od zákazníku přímo například skrze registrační formulář.

Automaticky jsou zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány služby internetového obchodu www.swimmeez.cz, k čemuž jsou využity například soubory cookie. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby internetového obchodu www.swimmeez.cz. Tyto data jsou anonymní.

Základní účely zpracování osobních údajů internetového obchodu www.swimmeez.cz:

  • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
  • účetní a daňové účely
  • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů internetového obchodu www.swimmeez.cz

Internetový obchod www.swimmeez.cz zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu

Zpracovatelé a příjemci:

Internetový obchod www.swimmeez.cz zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je internetovým obchodem www.swimmeez.cz technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Internetový obchod www.swimmeez.cz informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Internetový obchod www.swimmeez.cz poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že internetový obchod www.swimmeez.cz provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat internetový obchod www.swimmeez.cz o vysvětlení;
  • požadovat, aby internetový obchod www.swimmeez.cz nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Internetový obchod www.swimmeez.cz vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Internetový obchod www.swimmeez.cz a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

14. 7. 2019

Swimmeez s.r.o.